Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 werd na een brede publieksconsultatie binnen de Vlaamse Klimaatconferentie1 definitief goedgekeurd op 20 juli 2006.

Eťn van de besliste principes is dat, om tijdig de Kyotodoelstelling te halen, het prioritair uitvoeren van binnenlandse maatregelen vooropgesteld wordt in de diverse Vlaamse beleidsdomeinen. Dit dient te gebeuren tegen een socio-economisch haalbare kostprijs, afgestemd op en aangevuld met de inzet van flexibiliteitsmechanismen.

Aangezien de nadruk ligt op het realiseren van reductiemaatregelen in het Vlaamse gewest zelf, is tot 2012 minimum 513 mio euro in totaal opgenomen in het Vlaamse Klimaatbeleidsplan, te spreiden over de diverse beleidsdomeinen. Daarbovenop komen nog de uitgaven en investeringen van gezinnen, bedrijven en lokale overheden die allemaal bijdragen om de klimaatuitdaging aan te gaan.

De Vlaamse Regering zal erover waken dat men tijdens de looptijd van dit Vlaamse Klimaatbeleidsplan de voorziene maatregelen tijdig en correct uitvoert. Om een efficiŽnte opvolging mogelijk te maken, heeft de Vlaamse Regering volgende instrumenten tot haar beschikking:

  1. een databank met alle maatregelen is vanaf 2006 beschikbaar. Deze databank is voor iedereen toegankelijk en wordt op termijn geÔntegreerd in de databank van het Nationaal Klimaatplan;
  2. een beknopt zesmaandelijks rapport over de evolutie van de projecten en de mogelijke knelpunten bij de uitvoering;
  3. een tweejaarlijks voortgangsrapport, met een toelichting bij de toestand van het Vlaamse klimaatbeleid.

Home

Redacteurs en sponsors gevraagd voor deze website:


Opgelet : teneinde spam te vermijden, moet u bovenstaand e-mailadres zelf intikken en wordt er geen link gelegd.