CO2-emissies in Vlaanderen gedaald in 2005-2007

Beleidskader

Sinds 1 januari 2005 is binnen de Europese Unie een interne markt voor de verhandeling van emissierechten opgestart, het EU ETS – European Union’s Emissions Trading Scheme. Het handelssysteem is wereldwijd het grootste emissiehandelsysteem en bestrijkt momenteel ongeveer 50% van de totale CO2-emissies, en méér dan 40% van alle broeikasgasemissies in de EU-27. Het is daarmee één van de hoekstenen van het Europese klimaatbeleid.

In de EU-27 nemen bijna 11.000 energie-intensieve bedrijfsvestigingen deel uit een waaier van sectoren, zoals elektriciteitsproductie, staal, raffinaderijen, chemie, voeding, textiel, metaalverwerking, glas, papier, hout en keramische producten. In het Vlaamse Gewest participeren 171 bedrijfsvestigingen aan de EUETS.

In een toewijzingsplan wordt het totaal aantal emissierechten vastgelegd voor de deelnemende bedrijven, als ook de wijze waarop deze emissierechten aan elke individuele installatie worden toegewezen. De deelnemende bedrijven zijn verplicht jaarlijks te rapporteren over de CO2-emissies die onder het systeem vallen, en à rato van deze emissies emissierechten in te leveren. Doel van het systeem is om de CO2-emissies te reduceren daar waar de reductiekosten het laagst zijn.

Afronding handelsperiode 2005-2007

Globaal gezien zal het Vlaamse Gewest slechts 1% méér emissierechten hebben verleend (99.920.328) dan wat de bedrijven over de periode 2005-2007 hebben uitgestoten (98.842.741). Daarmee zal het Vlaamse Toewijzingsplan één van de weinige zijn die in deze eerste handelsperiode van het handelssysteem geen gevoelige overallocatie zal gekend hebben. Slechts enkele lidstaten zullen ook dergelijk resultaat kunnen voorleggen.

Met de bekendmaking van de geverifieerde CO2-uitstoot in 2007 wordt de handelsperiode 2005-2007 afgerond. De bedrijven dienen nu nog enkel de emissierechten in te leveren voor hun emissies in 2007.

De emissies van de 171 deelnemende Vlaamse bedrijfsvestigingen daalden in 2007 tot 32,3 Mton, 2% lager t.o.v. de uitstoot in 2006 (33,0 Mton), en 4% lager t.o.v. 2005 (33,6 Mton). De daling in 2007 is voornamelijk, het gevolg van een lagere uitstoot in de chemie en de staalsector als gevolg van een aantal technische oorzaken.

De ervaringen die zijn opgedaan tijdens deze eerste handelsperiode, hebben de Vlaamse Overheid en het bedrijfsleven bovendien in staat gesteld om de implementatie van het systeem in het Vlaamse Gewest te verfijnen, zodat in de volgende handelsperiode, 2008-2012, opnieuw een stap verder in de richting van de realisatie van de Kyotodoelstelling zal kunnen gezet worden.

Home

Redacteurs en sponsors gevraagd voor deze website:


Opgelet : teneinde spam te vermijden, moet u bovenstaand e-mailadres zelf intikken en wordt er geen link gelegd.